glas
Gebr Pompe speciaalreiniging

VGM Beleidsverklaring

Inleiding
Middels de VGM Beleidsverklaring geeft de directie van Gebr. Pompe speciaalreiniging haar visie ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. De directie van Gebr. Pompe speciaalreiniging ziet het als haar taak om de inhoud van deze verklaring eenduidig kenbaar te maken bij haar medewerkers.

Beleid
Het Veiligheids-, Gezondheids- en Milieu (VGM-) beleid van Gebr. Pompe speciaalreiniging is erop gericht te komen tot een optimaal werkklimaat. Dit kan mede door het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar medewerkers en de zorg voor het milieu tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Dit aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van in ons bedrijf voorkomende gevaren en met in acht name van wetten en normen, terwijl ook de stand der techniek, gezondheids- of milieukunde aanleiding kan zijn om ons VGM-beleid aan te scherpen. Verliezen door ongevallen en milieu-incidenten kunnen worden beheerst door goed management én een actieve betrokkenheid van allen, dus leidinggevenden en overige werknemers tezamen.

Uitgangspunt hierbij is hoge prioriteit geven aan het voorkomen van persoonlijk letsel, alsmede materiële schade en milieuschade. Ook de zorg voor derden zal daarin worden betrokken.

Wij willen dit bereiken middels het opstellen van de volgende doelstellingen:

  • Het minimaal voldoen aan de wettelijke voorschriften op het gebied van VGM
  • Het toekennen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan medewerkers op zijn of haar VGM-taakgebied
  • Het werken aan een zodanige opleiding en motivatie dat alle medewerkers het VGM-beleid ondersteunen en dragen
  • Het verzuimcijfer te stabiliseren en te verlagen
  • Ongevalfrequentie (IF) van 0
  • Het aanbieden van aangepast werk aan medewerkers na een ongeval, wanneer dit mogelijk is en het herstelproces niet nadelig wordt beïnvloed
  • Het nastreven van een open communicatie met medewerkers, klanten en overheden op het gebied van VGM
  • Gebruik en inzet van de meest efficiënte materialen en middelen, alsmede het voortdurend volgen van marktontwikkelingen op het gebied van VGM

Op deze wijze zal worden gestreefd naar een continue verbetering van de veiligheid, gezondheid en de zorg voor het milieu. Deze drie onderwerpen zullen regelmatig onderwerp van gesprek zijn binnen de bestaande vormen van overleg. Deze beleidsverklaring wordt tenminste eenmaal per drie jaar aangepast of wanneer de bedrijfsvoering, normering en wetgeving daartoe aanleiding geven.