Algemene Voorwaarden POMPE SPECIAALREINIGING B.V.,

1. DEFINITIES

1.1 Gebruiker algemene voorwaarden, nader te noemen: Pompe Speciaalreiniging.

1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Pompe Speciaalreiniging een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Pompe Speciaalreiniging en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

1.4 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Pompe Speciaalreiniging uit andere hoofde worden verricht, dit alles zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan: het verrichten van schoonmaak en/ of glaswaswerkzaamheden, ongedierte- en schimmel- en spinnenbestrijding, dienstverlening, bijv. het schoon opleveren van nieuwbouw, tapijtreiniging, vloerverzegeling, gevelreiniging, impregneer- en reparatiewerkzaamheden, alsmede het leveren en verkopen van materieel en schoonmaakartikelen, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen.

1.5 Consignatie en/of opslag: materialen, installaties en/of materieel, eigendom van derden, dienen door de eigenaar/derden zelf verzekerd te worden, daar Pompe Speciaalreiniging geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor vermissing c.q. beschadiging.

1.6 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Pompe Speciaalreiniging ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Pompe Speciaalreiniging vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers (tekeningen en/of vergunningen).

1.7 Ingeval Pompe Speciaalreiniging als opdrachtgever optreedt: dienen al zijn leveranciers en/of onderaannemers de navolgende huisregels in acht te nemen:

HUISREGELS:

1.8 Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten ZZP’ers, dienen deze onderaannemers een geldige Verklaring van Arbeidsrelatie (VAR) te overleggen, bij het ingebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan.

1.9 Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan Pompe Speciaalreiniging kenbaar te maken en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid.

LASTEN EN BEPERKINGEN

1.10 Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen, danwel de schade welke voortvloeien uit praktische c.q. fysieke maatregelen welke getroffen dienen te worden op de aangrenzende percelen om de voortgang van de te verrichten werkzaamheden te realiseren.

1.11 Opdrachten: opdrachten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden verstrekt.

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1.12 Industriële reiniging: Het verwijderen, afvoeren en (doen) verwerken van vervuiling, afzetting en dergelijke in de ruimste zin van het woord, van of in industriële gebouwen, installaties, magazijnen etc., ongeacht of deze werkzaamheden periodiek of incidenteel worden uitgevoerd.

1.13 Gevelreiniging: Het verwijderen van aangebrachte of door atmosferische invloeden ontstane vervuiling aan verticale en/of horizontale oppervlakken, ongeacht de materiaalsoort of structuur, alsmede het op bedoelde oppervlakken aan of opbrengen van lagen met beschermende, afstotende en/of impregnerende werking een en ander in de ruimste zin van het woord.

1.14 Calamiteitenreiniging: Het na een calamiteit beredderen, reinigen en/of reconditioneren van opstallen, voorraden, machines en/of inventaris een en ander in de ruimste zin van het woord. 1.15 Ongedierte bestrijding: Het herkennen en bestrijden van plaagdieren en hun biologie; Het herkennen en bestrijden van diverse soorten van houtaantasting (schimmels); Het volgens voorschriften toepassen van biociden.

2. ALGEMEEN

2.1 Met het deponeren van deze Algemene Voorwaarden ter griffie van de rechtbank te Alkmaar zijn alle voorgaande voorwaarden van Pompe Speciaalreiniging vervallen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Pompe Speciaalreiniging en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Pompe Speciaalreiniging, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Pompe Speciaalreiniging schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door Pompe Speciaalreiniging op te stellen opdrachtbevestiging.

2.3 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Pompe Speciaalreiniging, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Pompe Speciaalreiniging en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.5 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied vanaf bovengenoemde vestigingsplaats, tenzij anders is overeengekomen, alle betalingen dienen aldaar te geschieden en wel in gangbare Euromunt.

2.6 Afspraken met personeel en/of derden werkzaam voor Pompe Speciaalreiniging, binden Pompe Speciaalreiniging niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

2.7 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden Pompe Speciaalreiniging slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.8 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Pompe Speciaalreiniging een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, danwel enige overeenkomst van ander aard met haar wenst te sluiten of sluit.

3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1 Een offerte c.q. aanbieding bindt Pompe Speciaalreiniging niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

3.2 De door Pompe Speciaalreiniging gemaakte offertes c.q. aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Pompe Speciaalreiniging om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. Offertes c.q. aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Pompe Speciaalreiniging is slechts aan de offertes c.q. aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.

3.3 Pompe Speciaalreiniging kan niet aan zijn offertes c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 De prijzen in de offertes c.q. aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden en werkzaamheden, alles wat niet in de offerte wordt omschreven wordt gezien als meerwerk en zal aan opdrachtgever separaat worden berekend.

3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. aanbieding opgenomen aanbod is Pompe Speciaalreiniging daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pompe Speciaalreiniging anders aangeeft.

3.6 Offertes c.q. aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.7 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de wederpartij van Pompe Speciaalreiniging aanbod indien en voor zover deze door Pompe Speciaalreiniging schriftelijk zijn bevestigd of indien door Pompe Speciaalreiniging feitelijke uitvoering wordt gegeven aan de werkzaamheden.

3.8 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Pompe Speciaalreiniging gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Pompe Speciaalreiniging gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3.9 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.10 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Pompe Speciaalreiniging zich het recht voor het gemaakte ontwerp teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.

3.11 Alle door Pompe Speciaalreiniging opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.12 Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is Pompe Speciaalreiniging niet gehouden aan de geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overlegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd.

3.13 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Pompe Speciaalreiniging niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.

3.14 Indien de door een opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in bepaald kwantum worden geleverd, zal de opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid te voldoen.

3.15 Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Pompe Speciaalreiniging wordt opgedragen, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan Pompe Speciaalreiniging terug te zenden, bij gebreke blijven hiervan heeft Pompe Speciaalreiniging het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.

3.16 Zodra aan de opdrachtgever is bericht dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij het ingebreke blijven hiervan heeft Pompe Speciaalreiniging het recht opslagkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

4. OPDRACHTEN

4.1 Een bestelling of opdracht bindt opdrachtgever. Pompe Speciaalreiniging is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Pompe Speciaalreiniging kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Pompe Speciaalreiniging ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Pompe Speciaalreiniging zijn bevestigd.

4.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Pompe Speciaalreiniging alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

4.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden aan opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Pompe Speciaalreiniging pas na schriftelijke acceptatie.

4.6 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

4.7 Pompe Speciaalreiniging behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4.8 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging.

4.9 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven.

4.10 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een overeenkomst aan te gaan met door of namens Pompe Speciaalreiniging bij opdrachtgever te werkgestelde of met door of namens Pompe Speciaalreiniging bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken derden. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2000,00 (zegge: tweeduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.

4.11 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie.

4.12 Pompe Speciaalreiniging verplicht zich de zijn of haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

4.13 Pompe Speciaalreiniging behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4.14 De opdrachtgever verplicht zich zowel jegens Pompe Speciaalreiniging medewerkers als jegens Pompe Speciaalreiniging om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkzaamheden door Pompe Speciaalreiniging medewerkers worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat Pompe Speciaalreiniging medewerkers tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 In het geval van levering van goederen en/of materialen door de opdrachtgever is Pompe Speciaalreiniging, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Pompe Speciaalreiniging, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden kisten, dozen of pakken en kunnen de kosten van opslag van de goederen of materialen en de daarover te voeren administratie en controle in rekening worden gebracht tegen het gebruikelijke tarief.

5.2 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Pompe Speciaalreiniging, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Pompe Speciaalreiniging, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.

5.3 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij hoofdstuk 10.

5.4 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Pompe Speciaalreiniging, tenzij door haar schuld veroorzaakt.

5.5 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Pompe Speciaalreiniging enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Pompe Speciaalreiniging bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Pompe Speciaalreiniging schriftelijk is bevestigd.

5.6 Het eventueel door Pompe Speciaalreiniging te verwerken materiaal, goederen en/of de door Pompe Speciaalreiniging te verwerken gegevens dienen tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Pompe Speciaalreiniging een niet-franco zending te weigeren.

5.7 De door Pompe Speciaalreiniging te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever behoudens in die gevallen waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Pompe Speciaalreiniging.

5.8 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

5.9 Het aannemen van de goederen door de opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

5.10 Overeengekomen termijnen gelden slechts, indien en voor zover het te verwerken materiaal en/of goederen etc., alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, binnen de overeengekomen tijd bij Pompe Speciaalreiniging wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht.

5.11 Alle leveringstijden worden door Pompe Speciaalreiniging steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar oordeel van Pompe Speciaalreiniging eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

5.12 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Pompe Speciaalreiniging kennis geeft, onverminderd het recht van Pompe Speciaalreiniging om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Pompe Speciaalreiniging omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

5.13 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Pompe Speciaalreiniging voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Pompe Speciaalreiniging het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Pompe Speciaalreiniging verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

5.14 Ten onrechte aan Pompe Speciaalreiniging geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever, eventuele vervoer, transport- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

5.15 Pompe Speciaalreiniging is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien deze zaak naar de mening van Pompe Speciaalreiniging een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5.16 Indien Pompe Speciaalreiniging en opdrachtgever een aanvangsdatum zijn overeengekomen en er op de aanvangsdatum mocht blijken dat er met de werkzaamheden niet begonnen kan worden, is Pompe Speciaalreiniging gerechtigd naar redelijkheid en billijkheid wachturen en/of onkosten in rekening te brengen.

5.17 Indien Pompe Speciaalreiniging goederen of gegevens (al dan niet door Pompe Speciaalreiniging vervaardigd of samengesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Pompe Speciaalreiniging gemaakt heeft ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op anderen goederen/gegevens van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Pompe Speciaalreiniging ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

5.18 In het geval van levering van materialen door de opdrachtgever is deze verplicht, tevens benodigde inschiet (uitschot tijdens be- of verwerking) ter beschikking van Pompe Speciaalreiniging te stellen.

5.19 De bijvoeging “circa” of “ca” geeft Pompe Speciaalreiniging het recht 5% meer of minder te leveren.

5.20 Bij levering van materialen en/of halffabricaten door de opdrachtgever, aanvaardt Pompe Speciaalreiniging geen enkele verantwoording voor eventuele gebreken.

5.21 Indien tijdens de uitvoering van een door Pompe Speciaalreiniging aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Pompe Speciaalreiniging onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Pompe Speciaalreiniging het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Pompe Speciaalreiniging reeds verrichtte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5.22 Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van Pompe Speciaalreiniging, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Pompe Speciaalreiniging het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.23 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.

5.24 Wanneer een door Pompe Speciaalreiniging geleverd project door opdrachtgever juridisch en/of economisch in gebruik is genomen wordt dit project geacht te zijn opgeleverd.

5.25 Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever.

5.26 Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, doch echter exclusief de eventueel te gebruiken plasticzakken en de eventuele brandstof, geldende parkeertarieven tenzij schriftelijk anders is vermeld/of gelegenheid kosteloos ter beschikking wordt gesteld. Pompe Speciaalreiniging is vrij in zijn keuze van hulp en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

5.27 In afwijking van het hierboven onder 1. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwasserswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het Pompe Speciaalreiniging toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buiten werkzaamheden aanwezig zijn.

5.28 In overleg tussen opdrachtgever en Pompe Speciaalreiniging zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door Pompe Speciaalreiniging kosteloos ter beschikking worden gesteld.

5.29 In overleg met Pompe Speciaalreiniging zal Pompe Speciaalreiniging zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van Pompe Speciaalreiniging voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

5.30 Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen- niet zijnde christelijke of nationale feestdagen van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel Pompe Speciaalreiniging, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan haar zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Pompe Speciaalreiniging over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Pompe Speciaalreiniging ter voldoen.

6.2 De met Pompe Speciaalreiniging overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden (zoals wind en vorst), oorlog, mobilisatie, onlusten, terreur, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan Pompe Speciaalreiniging door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Pompe Speciaalreiniging van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit diens hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

6.4 Ingeval van overmacht zal Pompe Speciaalreiniging daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de opdrachtgever hiervan schriftelijk aan Pompe Speciaalreiniging kennis geeft. Onverminderd het recht van Pompe Speciaalreiniging om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de desbetreffende opdracht alsnog uit te voeren.

6.5 Opdrachtgever kan vorderen dat Pompe Speciaalreiniging omgaand uitspraak doet of zij al dan niet van dit recht gebruik wenst te maken. Dit alles echter met de verplichting om aan Pompe Speciaalreiniging het reeds uitgevoerde van de opdracht te vergoeden.

7. KLACHTEN EN GARANTIES

7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Pompe Speciaalreiniging is niet aansprakelijk voor druk- schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Pompe Speciaalreiniging als bindend.

7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7.3 Pompe Speciaalreiniging aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken. Tevens aanvaard Pompe Speciaalreiniging geen enkele verantwoordelijkheid voor bestaande foutieve constructies en eventuele gevolgen daarvan.

7.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Pompe Speciaalreiniging niet, met name zal Pompe Speciaalreiniging in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere gevolgschade, die mocht ontstaan door niet juiste, of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.5 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

7.6 Gebreken aan een kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

7.7 Op geleverde goederen is Pompe Speciaalreiniging nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Pompe Speciaalreiniging verstrekte garantie. Pompe Speciaalreiniging zal nimmer garantie verstrekken op reparaties, alle andere garantiebepalingen zal Pompe Speciaalreiniging in zijn offerte en/of opdrachtbevestiging vermelden.

7.8 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

7.9 Opdrachtgever zal alle door Pompe Speciaalreiniging voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal, adresmateriaal, telefoonnummers en/of door Pompe Speciaalreiniging in de gelegenheid te stellen ter plaatse, of bij prospect of anderszins benaderde adressen telefonisch een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

7.10 Indien Pompe Speciaalreiniging een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Pompe Speciaalreiniging de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.

7.11 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Pompe Speciaalreiniging niet, met name zal Pompe Speciaalreiniging in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere gevolgschade, die mocht ontstaan door niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.12 Pompe Speciaalreiniging is nimmer gehouden garantie te verstrekken op goederen c.q. werkzaamheden bij reparaties aan goederen die door derden zijn geleverd, geplaatst en/of gelegd, tenzij anders is overeengekomen.

7.13 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door Pompe Speciaalreiniging geleverde goederen zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.

7.14 Bij alleen levering is opdrachtgever c.q. derde verplicht het geleverde in ontvangst te nemen en te controleren met ondertekening van de ontvangstbon bevestigt opdrachtgever dat de levering juist en volledig is uitgevoerd.

7.15 Restpartijen worden niet retour genomen.

7.16 Bij berekening van de hoeveelheid door de opdrachtgever zelf is geen retourname mogelijk.

7.17 Uitsluitingen van garanties De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door:

 • onjuist onderhoud;
 • onjuist gebruik;
 • moedwillige nalatigheid;
 • Indien de bijgeleverde instructies niet stipt worden nageleefd c.q. uitgevoerd
 • normale slijtage aan het geleverde door dagelijks gebruik;
 • verkleuring aan het geleverde tengevolge van de inwerking van licht;
 • brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak;
 • abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën;
 • zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water;
 • buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat;
 • gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.

7.18 Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie.

Contractnaleving en controle:

7.19 Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomen werkprogramma, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormering en controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever Pompe Speciaalreiniging onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.

7.20 Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:
a. Een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
b. Een redelijke termijn waarbinnen Pompe Speciaalreiniging de geconstateerde afwijking dient te herstellen;
c. Indien de door Pompe Speciaalreiniging de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
d. De opdrachtgever zal Pompe Speciaalreiniging hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Pompe Speciaalreiniging draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen. In geval van aansprakelijkheid is Pompe Speciaalreiniging nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag (exclusief BTW) van de te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan. In geval Pompe Speciaalreiniging voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen (bijvoorbeeld de WA-bedrijfspolis).

8.2 Opdrachtgever is gehouden Pompe Speciaalreiniging schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Pompe Speciaalreiniging instelt ter zake van schade ontstaan door of met de door Pompe Speciaalreiniging geleverde diensten.

8.3 Indien een opdrachtgever tot levering of tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8.4 Pompe Speciaalreiniging behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Pompe Speciaalreiniging niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Pompe Speciaalreiniging niet aansprakelijk.

8.5 Adviezen worden door Pompe Speciaalreiniging naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8.6 Evenmin aanvaardt Pompe Speciaalreiniging enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Pompe Speciaalreiniging zijn verteld of ter hand gesteld.

8.7 In geen geval aanvaardt Pompe Speciaalreiniging aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

8.8 Pompe Speciaalreiniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken.

8.9 Pompe Speciaalreiniging is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever. 8.10 Pompe Speciaalreiniging verplicht zich door opdrachtgever ter verwerking geleverde goederen en/of materialen alsmede de van de opdrachtgever ontvangen tekeningen, ontwerpen en filmmateriaal als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

8.11 In geen geval zal Pompe Speciaalreiniging verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade anders dan door eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.

8.12 Pompe Speciaalreiniging aanvaardt voor door haar opgestelde begrotingen en prognoses geen enkele aansprakelijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen.

8.13 Pompe Speciaalreiniging dient in alle gevallen in staat te worden gesteld, klachten en claims afdoende op te lossen. Indien een locatie zodanig is opgeleverd dat een klacht niet meer te constateren is wordt deze klacht niet ontvankelijk verklaard.

8.14 Pompe Speciaalreiniging beschikt over alle noodzakelijke vergunningen, welke van overheidswege verplicht zijn om werkzaamheden in binnen en buitenland te kunnen uitvoeren, bij het beëindigen van de werkzaamheden dient de opdrachtgever of een door hem aangewezen medewerker c.q. medewerkster aanwezig te zijn om de werkzaamheden te keuren en de door ons aangeboden leveringsbon te ondertekenen voor akkoord. Op deze leveringsbon wordt onder andere verklaard dat Pompe Speciaalreiniging de werkzaamheden tot volle tevredenheid en volgens afspraak c.q. opdracht heeft uitgevoerd. Indien de opdrachtgever c.q. medewerker c.q. medewerkster niet aanwezig kan zijn om expertise uit te voeren ligt de verantwoordelijkheid geheel bij de opdrachtgever.

8.15 Indien Pompe Speciaalreiniging materieel of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt Pompe Speciaalreiniging geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebruiker, aan wie het materieel en/of gereedschap is uitgeleend.

8.16 Pompe Speciaalreiniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Pompe Speciaalreiniging in, opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden Pompe Speciaalreiniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het morsen, c.q. lekken van gebruikte agressieve stoffen en/of chemicaliën, welke worden gebruikt voor het uitoefenen van de opdracht, anders dan tengevolge van eigen opzet en/of grove schuld door de opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Pompe Speciaalreiniging verrichte werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan.

8.17 Pompe Speciaalreiniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die ontstaan bij het afgaan van het alarm, tenzij door de desbetreffende bedrijven c.q. instanties een code en/of handleiding aan Pompe Speciaalreiniging beschikbaar is gesteld.

8.18 Pompe Speciaalreiniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. stof of vocht wat zich naar binnen dringt door eventuele bouwkundige gebreken en/of achterstallig onderhoud.

8.19 Pompe Speciaalreiniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een gevel of gevels schoongestraald moeten worden en er daardoor vlekken c.q. spatten op de ramen achter blijven, alsmede het doorlekken van water aan de binnenzijde van het gebouw c.q. woning anders dan door opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.

8.20 Pompe Speciaalreiniging kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door derden, aan of met losliggend steigermateriaal en/of opgebouwde steigers, die zich onbeheerd aan de openbare weg en/of afgesloten bouwterreinen bevinden.

8.21 Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor veilige werkzaamheden, onder veilige werkzaamheden wordt verstaan, een ondergrond vrij van vocht en water, zonder enige obstakels, tevens dient de toegang tot de werkruimte vrij van obstakels te zijn. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen en het voldoen van de benodigde precariorechten, tevens zal opdrachtgever omniet een stroomvoorziening van 220/380 volt beschikbaar stellen.

8.22 Pompe Speciaalreiniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij vermissing van hoofdsleutels t.b.v. portieken en trappenhuizen.

8.23 Pompe Speciaalreiniging zal bij het schoonmaken van nieuwbouw projecten en het ontdekken van krassen direct melding doen aan de desbetreffende opzichter en/of uitvoerder en zijn werkzaamheden staken tot nader order.

8.24 Pompe Speciaalreiniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bij het verwijderen van de aangebrachte tape schade ontstaat aan het bestaande schilderwerk.

8.25 Ingeval van graffiti verwijdering met ecologisch stralingsmiddel aanvaardt Pompe Speciaalreiniging geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele lichtere vlekken.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD/COPYRIGHT

9.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Pompe Speciaalreiniging gesloten overeenkomsten is nagekomen:
a. De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf; de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Pompe Speciaalreiniging verrichte of te verrichten diensten:
b. Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

9.2 Pompe Speciaalreiniging is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Pompe Speciaalreiniging niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

9.3 Het is Pompe Speciaalreiniging toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.

9.4 Pompe Speciaalreiniging behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

9.5 Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Pompe Speciaalreiniging voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien goederen zijn verwerkt dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Pompe Speciaalreiniging zouden worden onttrokken.

9.6 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Pompe Speciaalreiniging de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Pompe Speciaalreiniging zal cederen. Opdrachtgever verleent Pompe Speciaalreiniging reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

9.7 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde c.q. derden hierover kunnen beschikken.

9.8 Alle rechten van industriële of intellectuele aard zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Pompe Speciaalreiniging afkomstige of door Pompe Speciaalreiniging gebruikte ontwerpen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc., worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Pompe Speciaalreiniging, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc., van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Pompe Speciaalreiniging voorbehouden.

9.9 Pompe Speciaalreiniging heeft een eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 3:92 BW op alle door hem geleverde zaken ter zake van de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Pompe Speciaalreiniging aan opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanig overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van ieder handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde c.q. derden, verkoop of montage.

9.10 Pompe Speciaalreiniging heeft een retentierecht op aan hem ter bewerking, reparatie of bewaring aangeboden zaken. In geval Pompe Speciaalreiniging daarop een beroep doet, vervalt dat recht niet door het stellen van zekerheid door opdrachtgever. Indien opdrachtgever aan Pompe Speciaalreiniging informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten, mocht voorgaande niet het geval zijn, is Pompe Speciaalreiniging gerechtigd daaruit voortvloeiende kosten op opdrachtgever te verhalen.

10. BETALINGEN

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Pompe Speciaalreiniging daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Pompe Speciaalreiniging is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien(14) dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.

10.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien(14) dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Pompe Speciaalreiniging moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00 (zegge: éénhonderdenvijfentwintig Euro).

10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Pompe Speciaalreiniging doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Pompe Speciaalreiniging de uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Pompe Speciaalreiniging cederen. Opdrachtgever verleent Pompe Speciaalreiniging reeds nu voor als dan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft Pompe Speciaalreiniging het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling (bankgarantie), of een door Pompe Speciaalreiniging te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.

10.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.

10.8 Indien er niet aan de betalingsverplichtingen conform de overeenkomst wordt voldaan, zal Pompe Speciaalreiniging het recht van retentie doen gelden, met daarbij de restrictie dat opdrachtgever tevens verplicht zal worden tot het betalen van verplaatsing- en/of opslagkosten.

10.9 Termijnbetaling: de opstelling van de termijnfactuur vindt plaats op basis van de ingezonden werkrapporten.

10.10 Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan acht dagen waarop Pompe Speciaalreiniging de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Pompe Speciaalreiniging gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Pompe Speciaalreiniging op vergoeding van kosten en schaden, volgens sub 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.

11. WIJZIGINGEN IN HET WERK EN OMSTANDIGHEDEN

11.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer – of minderwerk als: a. er sprake is van een wijziging in de omvang van de werkzaamheden; b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 5% wordt afgeweken; d. de normale werktijd, door capaciteitsbelemmerende omstandigheden met meer dan 5% wordt overschreden;

11.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Pompe Speciaalreiniging bij de eindafrekening 10 % van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van Pompe Speciaalreiniging.

12. OMVANG VAN HET WERK

12.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn.

12.2 Opdrachtgever en Pompe Speciaalreiniging kunnen onderling anders overeenkomen, mits schriftelijk vastgelegd.

13. AANVULLENDE VOORWAARDEN

13.1 De opdrachtgever verplicht zich tegenover Pompe Speciaalreiniging het benodigde water, elektriciteit, gas, schaftruimte en indien aanwezig sanitaire voorzieningen kosteloos ter beschikking te stellen.

13.2 De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden.

13.3 Opdrachtgever verplicht zich al het restmateriaal zelf af te voeren, tenzij anders is overeengekomen.

13.4 Pompe Speciaalreiniging kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van de opdrachtgever van een niet aangepast materiaal en/of een niet aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal. De opdrachtgever beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking hij wenst zonder dat bij het niet gewenste resultaat van het eindproduct de opdrachtgever Pompe Speciaalreiniging aansprakelijk kan stellen.

13.5 Ingeval Pompe Speciaalreiniging een opdracht krijgt voor het maken van een schaderapport en de opdracht daarna niet aan haar wordt verstrekt, is Pompe Speciaalreiniging gerechtigd 10% van het schadebedrag in rekening te brengen aan opdrachtgever, indien voornoemde nadrukkelijk op het schaderapport is vermeld.

13.6 Indien opdrachtgever een carpolis voor een betreffend project afsluit, zal Pompe Speciaalreiniging automatisch meeverzekerd zijn en kan het eigen risico van de carpolis niet op Pompe Speciaalreiniging verhaald worden.

13.7 Al het door opdrachtgever beschikbaar gesteld materieel bijv. ladders, steigers, brandblussers, beveiligingshekken en veiligheidslijnen, dienen te zijn voorzien van een veiligheidskeurmerk.

13.8 Pompe Speciaalreiniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien er schade voortvloeiend uit constructies, werkwijze waarvan in de toekomst mocht blijken dat door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen deze constructies c.q. werkwijze achterhaald mochten blijken te zijn.

13.9 Opdrachtgever verplicht zich bepaalde vergunningen t.b.v. het plaatsen van steigers en of containers aan te vragen en de te betalen leges te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

13.10 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen, alsmede alle voorzieningen te treffen t.b.v. het verkeer, milieu en/of geluidsoverlast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.11 Alle kosten van de voor de uitvoering van de schoonmaakovereenkomst benodigde hulp en/of reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. Pompe Speciaalreiniging is vrij in zijn keuze van hulp en/of reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

13.12 Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenzijde van het object, c.q. gebouw is het Pompe Speciaalreiniging toegestaan kosteloos gebruik te maken van voorzieningen bijvoorbeeld hangsteigers, loopbruggen, hoogwerkers, etc. etc. voorzover aanwezig.

13.13 De opdrachtgever verplicht zich zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, bijvoorbeeld werkkasten voor materiaalopslag kosteloos ter beschikking te stellen.

13.14 Indien Pompe Speciaalreiniging gebruik moet maken van beschikbaar gesteld materieel bijv. hangsteigers, loopbruggen, hoogwerkers, etc. etc. is Pompe Speciaalreiniging gerechtigd de werkzaamheden niet uit te voeren indien het beschikbaar gestelde materieel niet aan de gestelde keuringseisen, c.q. veiligheidsnormen voldoet, is Pompe Speciaalreiniging gerechtigd de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, hetgeen opdrachtgever aan Pompe Speciaalreiniging verschuldigd is wordt direct opeisbaar.

13.15 Pompe Speciaalreiniging aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade veroorzaakt door uitgeleend materieel wat aan derden ter beschikking wordt gesteld en/of materieel wat onoordeelkundig wordt gebruikt.

13.16 Pompe Speciaalreiniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verkleuren van de te reinigen tapijten, indien deze niet kleurecht blijken te zijn.

Contractwisseling en werkgelegenheid:

13.17 Pompe Speciaalreiniging zal zijn personeel belonen conform de geldende CAO bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premie sociale verzekeringswetten, A.O.W. etc. Pompe Speciaalreiniging vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dien aangaande.

13.18 Ingeval van contractwisseling van een project, dient het bijbehorende personeel conform de C.A.O bepalingen over te worden genomen.

13.19 Indien Pompe Speciaalreiniging werkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient opdrachtgever zorg te dragen voor afvalcontainers, welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal. Particulieren dienen zelf zorg te dragen voor afvoeren van restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen.

14. GESCHILLEN

14.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

14.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Pompe Speciaalreiniging met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

14.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

15. SLOTBEPALING

15.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Pompe Speciaalreiniging.

15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.